دبیر همایش
حسین علیا
دبیر
پژوهشکده مواد پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی
پست الکترونیکی: info [at] mpropulsionc.ir
وحید حسینی
دبیر کمیته علمی
.
پست الکترونیکی: vhosseini [at] sharif.edu
محمدعلی مهدی پور
دبیر اجرایی
دانشگاه علوم و فنون دریایی
پست الکترونیکی: info [at] mpropulsionc.ir