حمایت کنندگان اصلی
حمایت معنوی
دانشگاه تربثیت دبیر شهید رجائی
انجمن مهندسی دریایی ایران
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
هسته پژوهشی سوخت، احتراق و آلایندگی
ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی
دناشگاه صنعتی مالک اشتر
دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
(civilica)انتشارات بوم سازه
انجمن مهندسان مکانیک ایران
انجمن علمی موتور ایران