بازدید امیر دریادار رستگاری معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان صنایع دریایی از غرفه همایش
1397-08-02
بازدید امیر دریادار رستگاری معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان صنایع دریایی از غرفه همایش

در پی برگزاری نمایشگاه دستاوردهای فناوری  دریایی در حاشیه چهارمین جشنواره ملی «دریا مسیرپیشرفت»، امیردریادار رستگاری معاون وزیردفاع و رئیس سازمان صنایع دریایی ازغرفه دومین همایش واولین استارتاپ پیشرانه های دریایی بازدید نمودند.