اختصاص اتاق میز توسعه دریایی دانشگاه آزاد اسلامی به دومین همایش پیشرانه های دریایی
1397-08-15
اختصاص اتاق میز توسعه دریایی دانشگاه آزاد اسلامی به دومین همایش پیشرانه های دریایی

روزگذشته اتاق میز توسعه دریایی دانشگاه آزاد اسلامی دردانشکده علوم و فنون دریایی واحد تهران شمال با حضور دبیردومین همایش پیشرانه های دریایی، جمعی ازمسئولین دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان صنایع دریایی افتتاح گردید.