مهلت ارسال مقاله به همایش «پیشرانه های دریایی» تمدید شد
1397-08-19
مهلت ارسال مقاله به همایش «پیشرانه های دریایی» تمدید شد

با توجه به درخواست های مکرردانشجویان و اساتید، زمان پذیرش و ارسال مقالات تا 30 آذر ماه 1397 تمدید شده است.