نویسندگان مقالات
1397-09-12
نویسندگان مقالات

براساس تصمیم شورای سیاست گذاری دومین همایش پیشرانه های دریایی  و در راستای حمایت از پژوهشگران، نویسندگان با ارسال مقاله به دومین همایش، بدون در نظرگرفتن پذیرش مقاله، می توانند به صورت رایگان دریک کارگاه های آموزشی شرکت نمایند.