اساتید و پژوهشگرانی که علاقه مند به برگزاری کارگاه های آموزشی در دومین همایش پیشرانه های دریایی می باشند، می توانند مشخصات کارگاه مورد نظر شامل (عنوان، محتوا، روزمه استاد، ساعت و سرفصل ها) را تا تاریخ 30 مهرماه 97 از طریق سایت همایش ارسال نمایند. پس از بررسی درخواست ها در کمیته علمی لیست و مشخصات کارگاه های تایید شده از طریق سایت همایش اطلاع رسانی خواهد شد.