کلیه نویسندگان محترمی که مقالات آنها برای ارائه شفاهی یا ارائه به صورت پوستری پذیرفته شده است، موظفند فرم تعهدنامه عدم چاپ مقاله را تکمیل نموده و تا پایان  روز  سه شنبه 23  بهمن ماه 97 ، آن را به دبیرخانه همایش ایمیل نمایند.

 


تعهدنامه ارسال مقاله به دومین همایش پیشرانه های دریایی ( نسخه Word)


تعهدنامه ارسال مقاله به دومین همایش پیشرانه های دریایی (  نسخه Pdf)