برای دریافت پوستر و بروشور همایش از لینک های زیر استفاده نمایید.

دریافت پوستر فارسی

دریافت پوستر انگلیسی

دریافت بروشور