ردیف

نام و نام خانوادگی

1

حسین علیا - دانشگاه نجف آباد

2

ناصرفیروزان قلعه - دانشگاه تبریز

3

سعید نجفی -  دانشگاه صنعتی شریف

4

مهدی پورمصطفی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

5

مجتبی پناهی - دانشگاه صنعتی اصفهان